Hệ thống quản lý hội thảo khoa học - VNC JSC
EN VI
ACTMP2018

Hội nghị: ACTMP2018

Bước 1
Đăng ký Bước này yêu cầu người dùng cung cấp thông tin gồm tên sử dụng là một email chính xác và một mật khẩu. Email này sẽ được dùng hệ thống tự động gửi thông tin đăng nhập hệ thống.
Đồng tác giả cũng cần đăng ký trước khi được công nhận là đồng tác giả trên hệ thống.
Bước 2
Gửi tóm tắt cho bài viết. Nếu bạn không muốn gửi bài, bạn có thể Thanh toán hội thảo phí trực tuyến để tham dự hội thảo.
Bước 3
Nếu tóm tắt được chấp nhận, thì bạn sẽ nhận được một email thông báo và bạn sẽ gửi bản đầy đủ .
Bước 4
Sau một số phiên bản, bài của bạn được chấp nhận, bạn sẽ Thanh toán hội thảo phí trực tuyến trên hệ thống.
 
Mốc thời gian quan trọng:

  • Hạn gửi tóm tắt 30/05/2018
  • Thông báo chấp nhận:01/07/2018
  • Hạn gửi bài: 22/07/2018
  • Ngày diễn ra hội thảo: 26/07/2018 - 29/07/2018

Để biết thêm thông tin, xin gửi mail tới nhà quản lý hội thảo. - Vietnam Conference Organizing Company


Copyright (c) 2012 Vietnam Conference Management     -    Security Policy    |    Programe Policy    |    Terms of service     |    Help